Филбо - ВиК и материали за баня
    089 555 1991      filbo.eu@gmail.com   
ПРОДУКТИ

ПРОМОЦИИ и ПАРТНЬОРИ
Общи условияОбщи условия
 
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "FILBO.EU" 
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Филбо” ЕООД, наричано по-долу „Филбо” ЕООД от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.filbo.eu/  (наричани по-долу Потребители), от друга.
 
„Филбо” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG103796468, със седалище гр. Варна 9000, ул.Цар Иван Шишман 6 и и адрес на управление: гр.Варна 9000, Западна промишлена зона, ул.Девня 134 имейл адрес: filbo.eu@gmail.com, телефон: +359 89 555 1991.
 
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.filbo.eu  (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.filbo.eu  всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
 
Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Филбо” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Филбо” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
 
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „Филбо”.
 
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяни от „Филбо” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2 „Филбо” e електронен магазин, достъпен на сайта www.filbo.eu , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Филбо” стоки.
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 3 (1) „Филбо” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.filbo.eu и на IP адреса на Потребителя.
(2) „Филбо” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Филбо”.
(3) На www.filbo.eu са възможни следните форми на регистрация и идентификация:
Като регистриран потребител – Потребителят получава пълен достъп до услугите, предлагани от „Филбо”.
Като „гост“ – Потребителят получава ограничен достъп до услугите, предлагани от „Филбо”, посочени чрез интерфейса.
„Филбо “ – при тази опция Потребителят изпраща поръчания продукт, телефонен номер и име.
Чл. 4 (1) „Филбо” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Филбо” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „Филбо” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 5 (1) „Филбо” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Филбо”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.
(3) Потребителят може да получава на посочения от него имейл информационен бюлетини, рекламни съобщения, информация относно промоции продукти и други. Потребителят има право да се откаже от получаването на такава информация.
Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Филбо”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез маркиране на чекбокс с текст „Съгласявам се с общите условия“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Филбо” чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Филбо” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „Филбо” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Филбо” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Филбо” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Филбо”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Филбо”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Филбо”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Филбо” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Филбо”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Филбо”. Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
 
ПОРЪЧКА
Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Филбо”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Филбо” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Филбо”.
(3) При липса на наличност от дадена стока „Филбо” си запазва правото да откаже поръчката.
Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Филбо”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по телефон и имейл, че поръчката му е приета.
 
ЦЕНИ
Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Филбо” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
Чл. 12 „Филбо” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Чл. 13 (1) „Филбо” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Филбо”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
 
ПЛАЩАНЕ
Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.filbo.eu е възможно плащане:
Плащане чрез наложен платеж.
Плащане по банков превод: Необходимо е потребителят да направи превод на сумата, себестойност на направената поръчка по фирмената сметка на „Филбо” Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод. 
„Филбо” ЕООД
 
Експресбанк
IBAN сметка: BG98TTBB9400 1515078676   
BIC/SWIFT код: TTBBBG22
 
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Чл. 17 „Филбо” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Филбо”.
 
ДОСТАВКА
Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.filbo.eu.
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Филбо” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) „Филбо” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Филбо” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.
Чл. 23 „Филбо” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.
 
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от поръчката в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Филбо” за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „Филбо” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на рекламация.
(4) За упражняване правото на отказ „Филбо” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Филбо” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Филбо” в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) „Филбо” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Филбо” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
Чл. 26 „Филбо” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
 
ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
Чл. 28 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Филбо” ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
Чл. 29 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното..
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „Филбо” телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „Филбо” представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл. 30 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до 14 дни от доставката на стоката.
Чл. 31 (1) „Филбо” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
Чл. 32 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 33 „Филбо” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 34 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Филбо” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Филбо”  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Филбо” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Филбо”. „Филбо” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Чл. 35 (1) „Филбо” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „Филбо” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Филбо” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 36 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Филбо” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Чл. 37 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 38 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА
Чл. 39 Органите, регулиращи дейността на „Филбо” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
 
За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
 
За КЗЛД: 
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
СПОРОВЕ
Чл. 40 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Филбо” и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив, област Смолян, област Пазарджик и област Стара Загора;
(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите наhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
 
СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 41 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 42 (1) „Филбо” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Филбо” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 43 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Меню

Начало
За нас
Партньори
Продукти

ВиК
Баня
Кухненски мивки, смесители, аксесоари
Помпено оборудване
Отопление
Напоителни системи и Градина
Инструменти, Крепежи и Препарати
Полезна информация

Документи
Новини
Блог
Контакти

9000, гр. Варна, ул. Девня №134
Тел.: 052/ 500 767
Тел.: 052/ 501 813
GSM.: +359 89 555 1991
Е-mail: filbo.eu@gmail.com


2024, Всички права запазени. Общи условия за ползване на сайта. Политика за защита на личните данни